Kijkend naar de leefomstandigheden zijn financiën, dagbesteding en huisvesting altijd gebieden waar zich de problemen voordoen. Deze leefomstandigheden raken in elkaar verstrengeld, waardoor je niet kan voldoen aan de procedures. Je komt hierdoor dus vast te zitten. Ze kunnen niet voldoen aan de eis die wordt gesteld om aanspraak te maken op voorzieningen. Regels zijn van groot belang, maar in deze huidige setting vormen ze vooral blokkades. De resultaten zijn terug te zien in zowel het minnelijke, als in het WSNP- traject. Deze trajecten worden door ‘het niet kunnen voldoen aan randvoorwaarden’, veelvuldig en voortijdig met een ongewenst resultaat afgesloten. Het hebben van schulden en het niet goed kunnen omgaan met geld, wordt daarmee niet opgelost.

Onze werkwijze op het gebied van financiële zorgverlening, waarin een vast onderdeel wordt aangepakt, heet een ‘ketenaanpak’. Mensen met multi-problematiek kennen problemen die zich afspelen op het leefgebied financiën. De weg naar herstel wordt hierdoor moeilijker. Iemand die financiële zorgen heeft, zal zich niet kunnen committeren aan het aanbod als er onvoldoende geld is voor het eten en onderdak. Het alleen spreken over eigen verantwoordelijkheid zal niet tot succes leiden.

Door in een vroeg stadium contact te maken met deze doelgroep kunnen randvoorwaarden worden gecreëerd, zodat eigen verantwoordelijkheid wel kan worden vorm gegeven. Het introduceren van een ‘ketenaanpak’ is daarom wenselijk. Een aanpak waarin financiële zorgverlening vorm gegeven wordt.

Wij streven naar 1 centraal aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie en voor uitvoering van de dienstverlening. Mensen hebben behoefte aan hulp, wat gelijk ingezet kan worden en pragmatisch van aard is. De uitvoering kan per persoon sterk verschillen: We zijn bereid om mensen te helpen bij het invullen en opsturen van formulieren tot het meegaan naar afspraken. En als het nodig is, verder!

Dat is onze +, dat maakt ons trots op Atrium plus want ‘FINANCIËLE RUST IS EEN MUST!’
Atrium plus is een financieel zorgverleningsbureau en biedt professionele ondersteuning aan op het gebied van financiële zelfredzaamheid.

Dit doen wij door het aanbieden van diverse diensten die betrekking hebben op de financiële zorgverlening. Met de financiële zorgverlening verwijzen we naar het ondersteunende en het helpende karakter van onze tussenkomsten. De cliënt is degene die verantwoordelijk is voor de groei en de ontwikkeling. Financiële zorgverlening komt voornamelijk tot stand op basis van afspraken met u en in overleg met uw omgeving. Het belangrijkste om te weten is dat uw taken niet worden overgenomen, maar worden ondersteund; op deze manier wordt het een gedeelde opdracht.

Onze dienstverlening is gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens het recht heeft op een toekomstperspectief. De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn gebaseerd op uw algemene, dagelijkse, levensactiviteiten. Dit betekent dat we rekening houden met uw financiële draagkracht en tegelijkertijd kijken naar welke doelen u wilt behalen.

Het delen van uw financiële draagkracht en vooral het kijken naar uw mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid weer te dragen, heeft bij ons hoge prioriteit. U bepaalt de richting en daar waar nodig is, bieden wij ondersteuning.

De gedachte die bij ons centraal staat is als volgt: ‘De cliënt ondersteunen om zijn/haar eigen leven weer te herstellen’. Het creëren van een financiële stabiele situatie is hier van groot belang.

Wat houdt de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” in?

Het houden van grip op financiën kan voor sommige mensen heel lastig zijn. Als er meer uitgegeven wordt dan dat er binnenkomt, als men niet kan sparen of als er tegenslagen zijn, kan dat veel stress opleveren. Met de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” leer je allerlei financiële zaken op een rij te zetten en leer je ook hoe je dit op orde moet houden.

Waar zorgt Atrium plus voor bij PGB beheer?

Wij verzorgen bij PGB beheer onder andere het:

 • Openen van een bankrekening.

 • Verantwoording zorgkantoor.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Waar zorgt Atrium plus voor bij inkomensbeheer?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Wat kan Atrium plus betekenen wanneer iemand schulden heeft?

Beschermingsbewindvoerders zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Voor de schulden zal er door Atrium plus een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

Hoe kan ik nagaan of Atrium plus een betrouwbare organisatie is?

Voor iedere cliënt, waarover het bewind is uitgesproken, moet Atrium plus verantwoording afleggen aan de rechter. Hierdoor weet je zeker dat het vermogen in goede handen is. Daarnaast is de Post- HBO niveau van de IFZ afgerond.

Waar zorgt Atrium plus voor wanneer iemand onder bewind staat?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 ).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Verwerken van post en tevens het doorsturen van de post.

 • Informeren en adviseren bij juridische zaken.

 • Opstellen van de jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Komt iemand altijd volledig onder bewind?

Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont. De aanvraag kunnen wij voor onze rekening nemen omdat er een zogenaamde bereidverklaring bij moet.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Een cliënt kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om ongewenste situaties te voorkomen, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Voor wie is inkomensbeheer bedoeld?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een deskundige. Hoewel het een vrijwillige overeenkomst is, zijn de gemaakte afspraken niet vrijblijvend. Met inkomensbeheer worden vaste lasten op tijd betaald, zodat er geen zorgen zijn over de lopende geldzaken. Alles wat je op de leefgeldrekening krijgt, kan naar eigen inzichten worden besteed.

Financiële zorgverlening

Beschermingsbewind

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. 

Lees verder >>

Inkomensbeheer

Beschermingsbewind is een zeer ingrijpende maatregel in het leven. Het is daarom noodzakelijk om te onderzoeken of dit wel de meest passende maatregel is.

Lees verder >>

Mentorschap

Mentorschap kent verschillende betekenissen, zoals de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat al lange tijd niet zelf meer kan.

Lees verder >>

PGB beheer

Als je kiest voor PGB beheer zullen alle administratieve handelingen worden uitgevoerd.

Lees verder >>

Advies & coaching

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider.

Lees verder >>

Professionals

De sleutel tot oplossingen voor uw financiële kwesties en de verheldering in de ontstane problematiek.

lees meer

Over Atrium plus

Samen zoeken we wegen en middelen om uw doelen te bereiken, of mogelijke problemen op te lossen.
lees meer