Wat is de reden dat Atrium dit doet? Wat is onze missie en visie?
Wat is de reden dat we elke dag de wekker zetten? Wij willen ondersteuning bieden op het leven, door het op orde te houden en/of te krijgen. Financiën hebben invloed op een groot deel van je leven. Wanneer er financiële rust is, kunnen vragen op andere gebieden van het leven een antwoord krijgen.

Het hebben van eigenwaarde en dus ook het hebben van/het bouwen aan een eigen plekje in deze wereld, kan alleen worden bereikt als sprake is van vertrouwen en bereidheid om te kijken naar een eigen aandeel.

Alleen op basis van wederzijds vertrouwen en respect kan er, stap voor stap, worden gewerkt aan financiële zelfredzaamheid.

Een geweldig doel om te bereiken, dat zowel letterlijk als figuurlijk rust geeft. Wat is er voor nodig om dit doel te bereiken?

• Duidelijkheid in werkwijze. Rust ontstaat pas als je weet wat er gaat gebeuren.
• Interesse in wie je bent en wat je bezig houdt. Luisteren en vragen stellen is voor ons vanzelfsprekend.
• Een samenwerking, waarin we beiden eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.

Hieronder treft u een overzicht aan met links van sites waarop u extra informatie kunt vinden wanneer u hulp nodig heeft bij uw geldzaken of schulden. Daarnaast vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over bewindvoering, budgetbeheer en PGB beheer en de dienstverlening door Atrium plus.

Juist omdat we het werk zo goed mogelijk willen doen, hebben we afspraken die voor beide partijen gelden en bindend zijn. Contracten zijn vaak ingewikkeld om te lezen. Laat je daarom vooral adviseren die iemand die helemaal begrijpt wat er nu volgt.

Algemene voorwaarden dienstverlening Atrium plus.

1. Algemeen:
Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven.

 

2. Aanvang bewindvoering:
De rechthebbende verstrekt alle benodigde informatie en documenten omtrent inkomen, lasten, schulden en andere financiële zaken en/of verplichtingen welke nodig zijn om een inventarisatie te maken van de huidige financiële toestand.  De inventarisatie is onderdeel van de intake werkzaamheden van de bewindvoerder.

 

3. Beheerrekening ten name van cliënt:
Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze  bankrekening. BW art 1: 436. De inkomsten en uitgaven van de rechthebbende vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. In het kader van bewindvoering is geen roodstand mogelijk bij de rekening.

 

4. Beginbalans:
Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving en een beginbalans bij de Rechtbank indienen. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en de schulden van de rechthebbende. BW art 1: 436 lid 1.

 

5. Budget:
Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op. Het houdt een overzicht in van de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de rechthebbende. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van  rechthebbende met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in elk geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet    maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder hiervoor gereserveerd. Indien de bewindvoerder en de rechthebbende geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de bewindvoerder de inhoud van het plan. De rechthebbende is verplicht alle nota’s en rekeningen die hij ontvangt zo snel mogelijk door te geven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal deze rekeningen voldoen als zij vallen binnen het opgestelde budgetplan. Als deze verplichtingen niet zijn opgenomen in het budgetplan zal de bewindvoerder pas over gaan tot betaling na overleg met de rechthebbende mits er ruimte is in het budgetplan en het saldo toereikend is.

 

6. Registergoederen:
Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster)  BW art 1: 436 lid 3.

 

7. Schulden:
Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de rechthebbende en stelt de schuldeisers eenmalig schriftelijk op de hoogte van de
onderbewindstelling. De inventarisatie van de schulden valt onder de intake werkzaamheden van de bewindvoerder.

Overige taken:
-    De bewindvoerder vraagt uitstel van eventuele incasso/executiemaatregelen.
-    De bewindvoerder maakt een plan van aanpak;  het onderbrengen van de schulden bij de officiële schuldhulpverleningsinstanties, het zelf aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers op kern vaste lasten (huur, energie, zorg), het instellen van het VTLB en schuldeisersverwijzen naar de eerste beslaglegger
-    Indien de bewindvoerder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de algemene  voorwaarden tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.
-    De bewindvoerder berekent de afloscapaciteit van de rechthebbende op grond van het genoten inkomen minus vaste lasten en leefgeld. Deze berekening gebeurt met de voorgeschreven berekeningsmethode van het Recofa-model.
-    De onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.

 

8. Inkomen:
De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. De rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, hetzij middels inkomen uit vermogen of  door middel van inkomen uit een uitkering. De rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband c.q. uitkering.

 

9. Uitgaven:
De bewindvoerder verricht de uitgaven  zoveel mogelijk overeenkomstig de opgestelde begroting. Absolute prioriteit hebben de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en de overige vaste lasten en de kosten voor bewind.  De bewindvoerder verstrekt aan rechthebbende wekelijks of maandelijks een bedrag aan leefgeld op een daartoe bestemde bankrekening. De bewindvoerder beslist aan de hand van het inkomen of het leefgeld bedrag moet worden aangepast ( mede aan de hand van de gegevens van het NIBUD).

 

10. Informatie:
Rechthebbende:
De rechthebbende draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, die van invloed zijn op de bewindvoering en op de bestedingsruimte doorgestuurd worden naar de bewindvoerder. De rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder. De rechthebbende is bekend met het feit dat de bewindvoerder in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden. De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechthebbende geeft bij onderbewindstelling volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De rechthebbende is verplicht de wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder mee te delen. De rechthebbende verplicht zich om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe  verplichtingen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in standhouden van een roodstand op een bankrekening. De rechthebbende blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen. De rechthebbende blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van al zijn plichten naar de bewindvoerder. De rechthebbende zal de bewindvoerder over alles informeren wat voor hem of haar van belang kan zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als nieuw of ander werk, ontslag, verhuizing, extra inkomsten, wijziging van huur en zorgverzekering premies, winnen van prijzen, het krijgen van een erfenis etc. De rechthebbende zal bij een voornemen om te verhuizen of aanschaf van een kostbare uitgaven hierover vooraf toestemming vragen aan de bewindvoerder. Bij vakanties wordt de bewindvoerder vooraf geïnformeerd.

Bewindvoerder:
De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport, waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter ter controle. De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de actuele stand van de schulden. Deze wordt eveneens aangeboden aan de kantonrechter ter controle. De bewindvoerder zal de rechthebbende op diens verzoek periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van de bewindvoering. De bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening aan de rechthebbende en het periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.

 

11. Rekening en verantwoording:
Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbend, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen. BW art 1: 445. De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

12. Bereikbaarheid:
Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem door de bewindvoerder schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk of per e-mail te bereiken.

 

13. Privacy:
De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De Wet Bescherming persoonsgegevens is hierop van toepassing. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de rechthebbende is of indien dit uit de aard der bewindvoering voortvloeit.

 

14. Aansprakelijkheid:
De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en welke vorm dan ook, die de rechthebbende door toedoen van de bewindvoerder bij het uitvoeren van de bewindvoering en de bij hem in dienst zijnde medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van de bewindvoerder (BW art. 1: 442).  De rechthebbende vrijwaart de bewindvoerder tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met voor de rechthebbende verrichte werkzaamheden. De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg  van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Indien er sprake is van een omstandigheid- waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van de bewindvoerder komt.

 

15: Klachten of bezwaren:
Op verzoek zal de rechthebbende het klachtenreglement en een klachtenformulier ter beschikking worden gesteld.

 

16. Beëindiging bewindvoering:
De bewindvoering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist over deze aanvraag middels een beschikking.

 

17. Slotbepaling:
Deze algemene voorwaarden kunnen niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling. Nederlands recht is van toepassing. De administratie van de bewindvoerder strekt onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte handelingen, betalingen en reserveringen. De bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder conform getekende uittreksels uit zijn administratie. De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK. Deze algemenen voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden of uitgereikt. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van Atrium plus”.

 

Download hier onze Algemene voorwaarden.

 

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. Niet alleen op het financiële gebied. Geld, of juist het niet hebben van geld, heeft altijd gevolgen op bijvoorbeeld contacten met anderen, huisvesting, manier van leven en de zorgen die u heeft. Wanneer er geen financiële rust is en de invloed is te groot, is beschermingsbewind een mogelijkheid.

Hoe werkt Beschermingsbewind?
Door wie wordt Beschermingsbewind aangevraagd? Dit wordt gedaan door de cliënt voor wie het is bedoeld of door iemand uit de directe omgeving. In een gezamenlijk gesprek met Atrium plus wordt bepaald of de samenwerking een succes kan worden. Wanneer beiden partijen daarvan overtuigd zijn, wordt aan de kantonrechter gevraagd om het bewind uit te spreken. Als de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken, gaan we pas echt van start. Vanaf dat moment komen de inkomsten bij ons binnen op een aparte rekening. Atrium betaalt de vaste lasten en zorgt er voor dat er leefgeld wordt overgemaakt. De belangrijkste taak voor de cliënt is het blijven ontvangen van inkomsten. Uiteraard staat de cliënt hier niet alleen voor. Alles wat de cliënt zelf kan dragen, draagt deze zo veel mogelijk zelf. Het blijft uiteindelijk het geld van de cliënt. Atrium plus geeft een duidelijk inzicht van de activiteiten die gedaan moeten worden. Eenmaal per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Let op; er wordt een bewindvoerder benoemd om voor uw financiële belangen op te komen.

Taken
Wat zijn de taken van een bewindvoerder?
Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen, dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Het gaat dan om:

• De ontvangen inkomsten.
• Het totaalbedrag van de vaste lasten.
• Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing).
• Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing).
• Het saldotegoed van het begin en het einde van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie uit over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

• De belastingaangifte.
• Het aanvragen van huursubsidie.
• Het aanvragen van uitkeringen.
• Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
• Het indienen van de AWBZ.
• Het afsluiten van verzekeringen.
• De contacten met diverse instellingen (als het over financiën gaat).
• De doorbetaling van de vaste lasten.
• De behandeling/doorzending van de post.

bron BPBI

Financiële zorgverlening

Beschermingsbewind

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. 

Lees verder >>

Inkomensbeheer

Beschermingsbewind is een zeer ingrijpende maatregel in het leven. Het is daarom noodzakelijk om te onderzoeken of dit wel de meest passende maatregel is.

Lees verder >>

Mentorschap

Mentorschap kent verschillende betekenissen, zoals de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat al lange tijd niet zelf meer kan.

Lees verder >>

PGB beheer

Als je kiest voor PGB beheer zullen alle administratieve handelingen worden uitgevoerd.

Lees verder >>

Advies & coaching

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider.

Lees verder >>

Professionals

De sleutel tot oplossingen voor uw financiële kwesties en de verheldering in de ontstane problematiek.

lees meer

Over Atrium plus

Samen zoeken we wegen en middelen om uw doelen te bereiken, of mogelijke problemen op te lossen.
lees meer